Privacy

Privacybeleid 

Dit privacybeleid van Tóth Belastingadvies licht toe waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, welke dit zijn, wat wij doen met deze (persoons)gegevens en hoe deze zijn beveiligd. Deze gegevens zullen nooit openbaar worden gemaakt. Bij vragen over ons privacybeleid kunt u altijd contact met ons opnemen.

Gegevens
Tóth Belastingadvies verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Deze gegevens betreffen uw naam, adres, woonplaats, mailadres, website-adres, geslacht en eventuele andere door u aan ons verstrekte gegevens.     

Hoe lang gegevens worden bewaard
Tóth Belastingadvies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens door u aan ons zijn verstrekt. 

Delen met anderen
Tóth Belastingadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan andere partijen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de door ons voor u te verrichten diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe indienen via tothadvies@cs.com. Wij zullen dit verzoek dan zo spoedig mogelijk afhandelen.

Beveiliging
Via passende maatregelen zijn wij actief met de bescherming van uw gegevens. Het betreft hierbij digitale en andere beschermingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan. Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via tothadvies@cs.com.  
 

Privacy policy 
This privacy policy of Tóth Belastingadvies explains why we collect certain data, what these are, what we do with these (personal) data and how they are protected. This information will never be made public. If you have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us.

Data
Tóth Belastingadvies processes your personal data because you use our services and/or because you have provided us with this information. This includes your name, address, email address, website address, gender and any other information provided by you to us. 

How long data is retained
T Tax advice will hold your personal information beyond what is necessary in order to realize the goals for which this data is supplied to us by you. 

Sharing with others
T tax advice does not sell your personal details to third parties and will only provide to other parties if needed for the implementation of the services to be provided to you by us or to comply with a legal obligation. 

See, modify, or delete data
You have the right at any time to see your personal data, to correct, change or have it removed. You can submit a request at tothadvies@cs.com. We will handle this request as soon as possible.

Security
T
rough appropriate measures, we are active with the protection of your data. It concerns digital and other protective measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification of data. If you do have the impression that your data are not well protected or that there is evidence of abuse, please contact us at tothadvies@cs.com.